Какво е rewilding?

Rewilding или връщането на дивата природа е новаторски консервационен подход, който завладя света в последно време. Най-общо казано rewilding процесът позволява на живите екосистеми  да се върнат към естественото си състояние, дава се свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Европа. Главна роля в този процес има връщането на ключови видове, които са изчезнали или са намалели поради човешките дейности. Затова и съществена част от работата ни включват реинтродукцията на тревопасни (копитани)  животни тъй като това е най-eфективния начин да се създаде естествена екосистема със сложни хранителни вериги.

Лопатарите и благoродните елени, диви конете, зубрите са естествено срещащи се европейски тревопасни животни, които поддържат  мозайка от открити и гористи местности чрез природосъобразна паша.

През 2015 г. беше публикувана работна дефиниция за понятието „Rewilding“ като отчетохме, че са възможни различия в определенията на теория и на практика на различните места по света. Нашата дефиниция отразява в частност  историческите, културните и биогеографските особености на Европа. Ще използваме тази дефиниция за визията и работата на Rewilding Еurope и фондация По-диви Родопи и ще насърчаваме и други организации и инициативи да я възприемат в максимална степен.

Rewilding процесът гарантира далеч по-централната роля на естествените процеси и дивите видове  в оформянето на сухоземните и морските черти на биогеографията. Процесът помага дадена територия да стане по-дива, като в същото време осигурява възможност на човека от съвременното общество да се свърже отново с дивото и по този начин допринася за благото на всички живи същества.

Rewilding процесът задава нова перспектива към дивата природа, която помага на хората да вникнат в пряката зависимост между състоянието на дивата природа и това на човешкото общество.

Rewilding затвърдява становището, че поддържането на биологичното разнообразие на Европа има фундаментална роля и може да бъде постигнато най-добре с помощта на естествени процеси.

Възстановяването на дивата природа може да се осъществи във всички видове сухоземна и морска среда, както в малък, така и в голям мащаб. Макар че формалната защита не е от ключово значение, все пак тя е желателна.

Дори в най-дивите кътчета на Европа са изчезнали някои основни естествени процеси и/или видове, което прави дори тях важни и подходящи за rewilding дейности.

Често в началната си фаза rewilding процесът изисква подпомагащи мерки за възстановяването на природните процеси или на популациите на дивите животни до естествените им нива. В дългосрочен план обаче целта е човешката намеса да се сведе до минимум.

Rewilding е прогресивен процес, в който се цели постепенното връщане на дивия облик на дадена територия в рамките на реалния потенциал за това.

Процесът не е насочен към постигане на конкретни, определени от човека „оптимални резултати“ или на някаква крайна цел; нито пък към създаването на „диви територии“ . Същинската цел е да се окаже подкрепа за една по-естествена динамика, която да доведе до взаимодействие на релефа, местообитанията и видовете на всяко конкретно място, както и на свързването им с местната културна идентичност.

Програмите за реинтродукция и подсилването на популациите на видове от флората и фауната имат за цел да възстановят функциите и процесите в дадена екосистема, но само в историческия ареал на видовете.

Rewilding инициативата е ориентирана към бъдещето и работи за връщането на природните процеси и на дивите животни в нашия модерен социален контекст, като така създава нови възможности за свързване на човешките дейности с получените по-диви, естествени пейзажи.

Употребата на „екологични заместители“ (на изчезнали видове) за възстановяване на функциите на екосистемите и естествените процеси също е допустимо (срвн. с IUCN). При все това основен акцент остават  местните видове, включително тези, които може да са изчезнали в даден район.

Европа се променя

Природата в Европа претърпява драматични промени. От една страна, биологичното разнообразие все още намалява, но от друга страна се забелязва впечатляващо завръщане на дивата природа. Поради огромните социално-икономически промени и промените в начина на живот все повече и повече обработваеми земи се изоставят. Същевременно има силен ръст в природоопознавателния туризъм. Наред с това европейската политика става все по-зелена. Вярваме, че тези факти предлагат исторически възможности за дивата природа в Европа.

Всеки период носи своите възможности и предизвикателства. Европа в 21-ви век не е по-различна. Свидетели сме на икономически спад, социални конфликти, загуба на биологично разнообразие и природни бедствия, климатични промени.

Няколко тенденции са особено важни  и подпомагат връщането на дивата природа:

Урбанизация и изоставяне на селскостопански земи, което води до обезлюдяване на селските райони в Европа.

Тази тенденция се забелязва каквто в селските, така и в градските райони. Тези социално-културни и икономически проблеми могат да се превърнат в нови възможности.

Завръщат се редица емблематични и ключови видове диви животни.

Това предлага чудесни възможности за европейците да се насладят и да се възползват от това възстановяване на дивата природа.

Нараства търсенето на алтернативен приключенски, природоопзнавателен туризъм сред дивата природа.

Това е една от основните причини за завръщането на дивата природа, която на свой ред осигурява и възможна база за редица туристически продукти и услуги, свързани с дивата природа.

Забелязва се все по-благоприятна европейска политика по отношение на дивата природа, нейното опазване и възстановяване.

Това си проличава и в Европейското природозащитно законодателство и инициативи. Преди време бе приета резолюция на Европейския парламент за дивата природа, новата стратегия на ЕС за спиране на загубата на биоразнообразие –и мрежата Натура 2000. Не по-малка е подкрепата на европейските граждани. Европейски страни изискаха по категоричен начин от Европейската комисия (ЕК) да запази силни Директивите за птиците и за местообитанията.

Можем ли да спрем намаляването на биологичното разнообразие в Европа, да подкепим нов консервационен подход, който да струва по-малко и носи икономически ползи, да позволи на дивите видове и местообитания да се върнат и да гарантира споделено природно наследство за в бъдеще?

Вярваме, че има начин и възнамеряваме да проучим и намерим тeзт начини заедно с възможно най-много съмишленици. Ако има воля, има начин да се свържат отново хората с природата и да се съчетае това с икономическото развитие на цяла Европа.

Нашата мисия

Фондация По-диви Родопи предлага нова визия за опазването на природата, където има повече място за природата, дивите животни и естествените процеси и където хората могат да развиват  поминък от дивия свят. По-диви Родопи e българска  фондация, a oт 2014г. смe част от паневропейската инициатива за възстановяване на дивата природа в Европа – Rewilding Europe. Основната цел на фондация По-диви Родопи е да постави основата на  устойчиви  практики, които насърчават опазването на природата, зеления бизнес и образованието. Вярваме, че опазвайки и възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез връщането на дивите тревопасни и природосъобразно пашуване може да създадем здрава база за развитието на нова зелена икономика в района. Затова и работим за възстановяването на основните екологични процеси в Родопите.

По-диви Родопи предлага нова визия за опазването на природата, където има повече място за природата, дивите животни и естествените процеси и където хората могат да развиват  поминък от дивия свят

Как искаме да постигнем това?

Фондация По-диви Родопи предлага нова консервационна визия за България. Главна роля в този новаторска концепция играят дивата природа и естествените природни процеси. Ние гледаме на природата като на нещо, което е напълно способно да се грижи за себе си и без човешка намеса. Тази концепция може да се превърне  в основен  принцип на управление за много   райони със съхранена природа в бъдеще. Единственото нещо, което трябва да направим, е да  оставим природата да се грижи за себе си.

Фондация По-диви Родопи цели да даде възможност на природните процеси да играят роля при оформянето на естествените ландшафти и екосистеми. Сред тези естествени процеси са природосъобразно пашуване (ролята на тревопасни животни при създаването на растителната динамика), хищничеството (въздействието на хищните върху тревопасните и косвено и върху растителността), ролята на мършоядните птици, метеорологичните условия и много други.

Фондация По-диви Родопи се стреми да превърне проблемите, причинени от трайното и мащабно изоставяне на земи в Родопите в нови възможности за човека и природата. Стремим да се подпомогнем развитието на успешен и устойчив бизнес от дивата природа в България. Няколко места в Родопите имат потенциал да станат туристически природни забележителности от световна класа, но има и много други начини за извличане на икономически ползи от дивата природа.

Фондация По-диви Родопи има за цел да съдейства за възстановяването на природата на най-малко хиляда квадратни километра земя до 2022 г., създавайки великолепни диви територии с международно значение, които създават основата за нова конкурентноспособна, устойчива селска икономика. Тези територии могат да  служат като вдъхновяващи модели, които да бъдат последвани  и на други места в  Европа.

Фондация По-диви Родопи разглежда природосъобразното пашуване като един от ключовите фактори за поддръжка на естествените открити ландшафти, от които зависи голяма част от биоразнообразието на България. Ние работим за възстановяването на дивите тревопасни, в териториите някога обитавани от тях, за да могат те отново да играят своята важна екологична роля.

Фондация По-диви Родопи отчита изключително важната екологична роля на хищните бозайници, грабливите и мършоядните птици. Кафявата мечка, вълкът, европейският рис и много други хищници са необходими за естественото функциониране на екосистемите.

Фондация По-диви Родопи използва разнообразни комуникационни средства и партньорства за популяризиране на природното наследство на Източните Родопи и нашата визия за един по-див континент. С превръщането на Източни Родопи в едно по-диво място искаме още да демонстрираме възможностите за завръщане на дивата природа в цяла Европа и да дадем пример, който да бъде последван и в други страни. Фондацията има за цел да предизвика по-голямо чувство на гордост от природните богатства на Източните Родопи сред местното население.

Фондация По-диви Родопи признава ключовото значение на местното участие и подкрепа. Фондацията работи за по-доброто разбиране и по-широката подкрепа и ангажираност на местните хора към дейностите на По-диви Родопи. Надяваме се да създадем чувство на гордост сред жителите на района от факта, че Източните Родопи е един от десетте региона в цяла Европа, част от инициативата Rewilding Europe. Надяваме се да намерим подкрепа  от местното население  и всички заинтересованите страни и заедно да бъдем част от тази вълнуваща и новаторска инициатива.

Приканваме всички  да станат част от тази вълнуваща и новаторска инициатива.

Нашата визия

“Дивата природа се утвърждава като важна и основна част от природното и културно наследство на Европа и е съществен елемент на модерно, проспериращо и здраво европейско общество”

Планирани дейности

Работата на По-диви Родопи в момента е насочена към възстановяването на популациите и реинтродукцията на изчезнали видове, с което да се позволи протичането на естествените природни процеси в региона. Специален фокус е поставен върху възстановяване на дивите тревопасни, хищниците и мършоядните животни и екологичната им роля.

Дейностите по възстановяване на дивата природа в Източните Родопи вече имат здрава основа благодарение на холандско-българския проект „Новото тракийско злато“, действал в Източните Родопи в периода 2009 – 2014 г. Този проект също помогна за надграждането на сериозната природозащитна работа на Българското дружество за защита на птиците в областта.

Четири приоритетни области ще служат за модел:  Маджарово, Бяла река, Студен кладенец и Черноочене. В тези приоритетни области почти няма човешка намеса и определящи са естествените процеси.

Какво предстои?

 • Подпомагане на по-доброто картографиране на старите гори и подобряване на тяхната защита.
 • Участие в процеса на планиране за управление на Натура 2000 места в Родопите съвместно с отговорните за екологичната мрежат институции.
 • Работа за по-адекватни промени в схемите за обезщетение на вреди, причинени от диви животни, особено по отношение на вълка.
 • Искаме да гарантираме, че основните заплахи за проектния район на По-диви Родопи са премахнати или са под постоянно наблюдение, особено по отношение на големи инфраструктурни проекти като язовири, ветроенергийни паркове, електропреносни линии с висок капацитет и други подобни.
 • Работа с национални и регионални институции, ловни асоциации и съюзи за създаването на „диви зони“, където животните са в естествени условия, без човешка намеса и безпокойствие.
 • Подпомагане съдаването на стабилни популации от елен лопатар и благороден елен в сътрудничество с ловната общност.
 • Подпомагане на връщането на черния лешояд и подобряване на условията за белоглавия и египетския лешояди.
 • Работа за по-добра и ефективна стратегия за превенция на бракониерството и отравянето на диви животни
 • Съдействане за запазване и увеличаване на популациите на лалугера, който е застрашен вид, както и за изпълнението на програми за реинтродукция
 • Няколко области ще бъдат заделени за свободно живеещи стада и природосъобразното пашуване. Опитът цели да установи дали откритите местообитания ще останат отворени, когато територията се „поддържа“ от естествена популация, съставена от местни видове тревопасни животни.
 • Вълкът отново играе важна екологична роля във връщането на по-дивия облик на Родопите, а неговото присъствие носи нови ползи за местната икономика.
 • Насърчаване на естественото завръщане на кафявата мечка в района от съседните Западните Родопи, където се намира най-голямата популация на вида в страната.

Развитие на предприемачеството

В проектната територия в Източни Родопи е изградена е мрежа от укрития за диви животни, част от които вече работят, а други  скоро трябва да започнат да функционират. Мрежата се възползва от изключителното богатството на диви животни и от присъствието видове като елен лопатар, благороден елен, вълк, лалугер, няколко вида лешояди и други грабливи птици. Фондацията подкрепя нови и съществуващи възможности за настаняване и туристически пакети за любители на дивата природа. Подготвя се пускането на пазара на местни продукти.

Комуникация и реклама

 • Работим за повишаване на знанията и гордостта от природните дадености  на Родопите, както на местно, така и на национално ниво.
 • Подпомагаме създаването на нови възможности за бизнес в района чрез завръщането на дивата природа и реинтродукцията на големи тревопасни животни.
 • Споделяме успешни примери, които да послужат за модел за по-нататъшно местно икономическо развитие в района.
 • Работим, за да поставим Източните Родопи на европейската туристическа карта, което я прави известна за дестинация за природоопознавателен туризъм.