Дива природа

Запознайте се с главните герои на дивата сцена

Животни и растения

Кръстопътното разположение на Родопите между Европа и Азия, влиянието на Средиземно море и сравнително слабото човешко присъствие превръщат Източните Родопи в рай за дивата природа.  Районът е с високо консервационно значение за опазването на голям брой редки и застрашени видове. В Източните Родопи се срещат над 4300 животински вида. Тази част от планината Родопи е едно от най-богатите в орнитологично отношение места в Европа. Това превръща Източните Родопи в една от най-предпочитаните дестинации за наблюдение на птици    в Европа. Най-многобройни и изобилни са различните групи насекоми, сред които цветни пеперуди и водни кончета, паяци, скорпиони, сколопендри, пчели, оси и още много други.

Невъзможно  е да се опише цялото богатство и изобилие на родопската флора и фауна, но ще ги обощим накратко тук.

SWD-2013-05-23-091010

Влечуги

Районът е рай и за влечугите, като тук се срещат около тридесет вида. Причината за това богатство от влечуги е мозаечният пейзаж, множеството различни местообитания, горещото лято.

DMA 20090621 182640 _MG_2074

Гущери

Тук се намира и най-голямото разнообразие в Европа: 12 вида гущери, 14 вида змии и 4 вида костенурки. Най-многобройни са едрите зелени и стенните гущери, като и двата вида могат да бъдат намерени и в градините в селищата. Най-интересни за повечето познавачи са видовете, ограничени до определени природни местообитания.

Danube Delta mission Rewilding Europe

Риби

Във водите на реките и язовирите в Източни Родопи се срещат 26 вида риби от 8 семейства, като 4 от тях са балкански ендемични видове: маришки морунаш, караятак,  скобар,  маришка мряна и лингур, балкански щипок. Родопският щипок се среща само във водите на Бяла река, една от приоритетните за По-диви Родопи области.

SWD-2013-05-19-085002_04

Птици

Тук са установени 278 вида птици – близо 70% от птиците в България. Характерно е голямото видово разнообразие на грабливи птици, сред които са царският орел, големият креслив орел, белошипата ветрушка. Това превръща Източните Родопи в една от най-предпочитаните дестинации за наблюдение на птици в Европа.

Флората на Източни Родопи

Разнообразният релеф, съчетан с различните климатични влияния от континента и Средиземноморието, обуславят района на Източни Родопи като един от най-богатите на биоразнообразие в Европа. В Източни Родопи се срещат видове, характерни за флората както на Европа и Средиземноморието, така и на Анатолия и Кавказ.

Досега са открити близо 2000 вида висши растения, като от тях 37 са балкански ендемити, т.е. се срещат само на Балканския полуостров, 22 са български ендемити и са разпространени само в България, а Юрушкият лопен (Verbascum juruk)се среща само в Източните Родопи. Над 20 са растенията реликти, които са оцелели и достигнали до нас от далечни времена. Сред тях са родопският силивряк (Haberlea rhodopensis) и родопската горска майка (Lathraea rodopaea)

Някога Източни Родопи са били покрити с гъсти гори. Днес само една трета от Източните Родопи е залесена, главно с широколистни гори със субсредиземноморски характеристики. Най-големи площи заемат дъбовите гори, а буковите гори се срещат в по-високите южни части Горските видове включват космат дъб (Quercus pubescens), мъждрян (Fraxinus ornus), червена хвойна (Juniperus oxycedrus) и два вида бук (Fagus sylvatica и Fagus orientalis), a източният бук (F. Orientalis) е уникален вид за Източните Родопи и Странджа. Характерни за Източни Родопи са и крайречните горички от източен чинар (Platanus orientalis), запазени на места по долините на  р. Арда и р. Бяла река.

Запазени са и малки петна от естествените гори от черен бор (Pinus nigra), които някога са покривали планината. За опазването им са обявени резерватите “Чамлъка”, “Борака”, “Боровец” и “Женда”.

В миналото голяма част от горите са били изсечени, за да се освободят пасища и обработваеми земи. На места те са заменени от храсталаци главно от келяв габър (Carpinus orientalis), драка (Paliurus spina-christi), червена хвойна (Juniperus oxycedrus).

Останалата част от планината е покрита от обширни пасищни и обработваеми площи. По този начин се оформя характерният за Източни Родопи мозаечен пейзаж – редуващи се открити площи с формации от храсти и гори, който предоставя разнообразни местообитания и предопределя уникалното биоразнообразие на района.

 

 

Природосъобразно пашуване

Природосъобразното пашуване на едри тревопасни е ключов процес за устойчивото развитие и естественото поддържане на екосистемите.

При природосъобразното пашуване животните целогодишно пасат на открито – практика, добре позната и използвана хилядолетия от балканските животновъди, които заедно със стадата си следвали природния ритъм. С индустриализацията и регулацията на селското стопанство тези традиции се изгубват.

Bela Reka area and river, Eastern Rhodope mountains, Bulgaria

При природосъобразното пашуване дадена територия изхранва толкова животни, колкото могат да намерят достатъчно храна в тежките месеци в края на зимата. По този начин се гарантира, че в периодите, когато храната е най-изобилна – през пролетта и лятото – няма да има интензивно изпасване, а това позволява на растителността да се развива. През зимата животните се хранят с клонки и кора от храсти и дървета, като така оказват силно влияние върху растителността, разреждайки гората и не позволявайки на храстите да превземат пасищата. Това създава  природна мозайка от редуващи се пасища, формации от храсти и гори, а този мозаечен пейзаж е дом на много животински и растителни видове, които пряко или косвено зависят от едрите тревопасни.

Различните видове едри тревопасни имат своята територия, своите хранителни предпочитания и интензивност на паша. При природосъобразното пашуване те заедно и поотделно оформят структурата на растителността. Така например кравите отварят пространства между храстите, като по този начин правят района достъпен за коне. От своя страна конете подготвят подходящи хабитати за елените.

SWD-2013-05-15-203454

European hare, Lepus europaeus, Eastern Rhodope mountains, Bulgaria

Пасищата привличат множество насекоми, земноводни, влечуги, птици, дребни бозайници – важна брънка от хранителната верига за други видове.  От своя страна едрите тревопасни са основен хранителен ресурс за хищниците и лешоядите.  По този начин природосъобразното пашуване на едрите тревопасни играе ключова роля за възстановяването и поддържането на биоразнообразието.

Чрез природосъобразно пашуване на полудиви стада говеда и коне и с възстановяването на едрите тревопасни ние работим за възстановяване на загубените практики и видове от дивата дивата природа, като по този начин за възстановяването и опазването на характерния за Източни Родопи мозаечен пейзаж и уникалното биоразнообразие на това прекрасно кътче от Европа.

SWD-2013-05-23-191212_01crop