Εταίροι και
δικτύωση με άλλα προγράμματα

Συντονιστής δικαιούχος

 

Rewilding Europe

Rewilding Europe

Το Rewilding Europe οραματίζεται μια Ευρώπη με πολύ περισσότερο χώρο για την άγρια ζωή, την άγρια φύση και τις φυσικές διαδικασίες. Επιθυμεί να επαναφέρει την ποικιλία της ζωής ώστε να μπορούμε όλοι να την απολαμβάνουμε, και να εξερευνήσει νέους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι θα εξασφαλίζουν τα προς το ζην από την άγρια φύση. Το Rewilding Europe παρουσιάζει ένα όραμα στο οποίο η άγρια φύση αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, αλλά και ως απαραίτητο θεμέλιο για μια σύγχρονη, ευημερούσα και υγιή κοινωνία. Στοχεύει σε μια προσέγγιση της προστασίας της φύσης στην Ευρώπη, με την οποία η ιδέα της άγριας φύσης και των φυσικών διαδικασιών γίνεται δεκτή ως μια από τις βασικές αρχές διαχείρισης. Το Rewilding Europe επιθυμεί να εμπνεύσει ένα ευρύ κίνημα που θα διαμορφώσει μια «αγριότερη» εκδοχή της ηπείρου μας.

Συν-δικαιούχοι

 

Bulgarian Society for Protection of Birds

Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB)

Η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι μια από τις μεγαλύτερες εθνικές ΜΚΟ, η οποία επί 27 χρόνια εργάζεται για τη διατήρηση των άγριων πτηνών της Βουλγαρίας και των οικοσυστημάτων τους, προς όφελος των ανθρώπων. Η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει 14 παραρτήματα και τοπικές ομάδες, δύο Κέντρα Προστασίας της Φύσης και πέντε περιφερειακά γραφεία, το έργο των οποίων εστιάζει στην εφαρμογή του δικτύου των Σημαντικών για τα Πτηνά Περιοχών (IBAs) και στην εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού δικτύου των Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά (SPAs).

Hellenic Ornithological Society

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ)

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 και είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, εθνικής εμβέλειας, και η μοναδική στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με την προστασία των άγριων πτηνών και των οικοσυστημάτων τους. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι ο εθνικός συνεργάτης της BirdLife International στην Ελλάδα. Ως συνεργάτης της BirdLife στην Ελλάδα, προωθεί και συμμετέχει σε όλες τις δράσεις για την προστασία των γυπών στην Ελλάδα, ειδικά σε αυτές που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, έχει εφαρμόσει αρκετά προγράμματα για την προστασία των πτωματοφάγων πουλιών σε όλη την Ελλάδα, με δράσεις που ποικίλλουν, από την παρακολούθηση των πληθυσμών των γυπών έως τη δημιουργία χώρων συμπληρωματικής τροφοδοσίας.

Vulture concervation foundation

Ίδρυμα για την Προστασία των Γυπών (VCF)

Το Ίδρυμα για την Προστασία των Γυπών είναι ένα διεθνές ίδρυμα αφιερωμένο στην προστασία των ευρωπαϊκών γυπών. Έχει εκτενή πείρα στην αναπαραγωγή σεσυνθήκες αιχμαλωσίας, την επανεισαγωγή και την προστασία των γυπών στο φυσικό τους περιβάλλον. Όλα τα είδη ευρωπαϊκού γύπα έχουν χαρακτηριστεί ως τρωτά – κάποια κινδυνεύοντα ή σχεδόν απειλούμενα σε παγκόσμιο επίπεδο – και η κατανομή τους έχει περιοριστεί σημαντικά τον τελευταίο αιώνα. Απειλές όπως οι παράνομες δηλητηριάσεις, η περιορισμένη διαθεσιμότητα τροφής, οι συγκρούσεις με ανεμογεννήτριες ή γραμμές του ηλεκτρικού δικτύου και η ηλεκτροπληξία (σε ηλεκτρικούς πυλώνες) θέτει σε κίνδυνο την ανάκαμψη που έχει πρόσφατα σημειωθεί για κάποια είδη. Η μακροπρόθεσμη επιβίωση των γυπών είναι δύσκολο να δισφαλιστεί καθώς οι αναπαραγόμενοι πληθυσμοί τους είναι απομονωμένοι και ο ρυθμός αναπαραγωγής τους πολύ χαμηλός.

WWF

WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς είναι το ανεξάρτητο ελληνικό τμήμα του παγκοσμίου δικτύου WWF. Διατηρεί στο Διατηρεί στο ακέραιο την αυτοδιοίκησή του και τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις εθνικές του προτεραιότητες. Ταυτόχρονα συμπορεύεται με το δίκτυο όσον αφορά τους παγκόσμιους στόχους και τις αρχές λειτουργίας του. Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να προστατεύσει την ελληνική φυσική κληρονομιά ως αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογείου και να προωθεί ένα μέλλον όπου ο άνθρωπος θα ζει σε αρμονία με τη φύση. Η αποστολή του επιτυγχάνεται μέσω των προγραμμάτων του τα οποία δομούνται σε δυο βασικούς άξονες: τη βιοποικιλότητα και τη μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος. Το WWF Ελλάς διατηρεί μια μακρά ιστορία σε προγράμματα πεδίου για την προστασία της φύσης που τα στηρίζει για πάνω από 25 χρόνια. Ένα από αυτά εφαρμόζεται στο Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που ακόμη παραμένει ένα από τα σπουδαιότερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη ενδιαιτήματα για τους γύπες και τα αρπακτικά πουλιά. Η μακρόχρονη παρουσία και δράση του WWF Ελλάς στην περιοχή διασφάλισε το νομικό καθεστώς της περιοχής, την προστασία και τη διαχείριση των γυπών και την ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων και κοινοτήτων. Η ομάδα μας στη Δαδιά έχει μέσα στα χρόνια αγκαλιάσει νέες δραστηριότητες ως φυσικό επακόλουθο των αποτελεσμάτων των μελετών της, για αυτό και τα τελευταία 10 χρόνια εφαρμόζει προγράμματα όχι μόνον στο Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς, αλλά και στη Θράκη σε 5 Ζώνες Ειδικής Προστασίας σημαντικών επίσης για τους γύπες και τα αρπακτικά πουλιά.

Rewilding Rhodopes

Ίδρυμα Rewilding Rhodopes

Το Ίδρυμα Rewilding Rhodopes Foundation είναι ένας μη κερδοσκοπικός νομικός οργανισμός ο οποίος κληρονόμησε τις δράσεις του για την προστασία της φύσης από το πρόγραμμα New Thracian Gold στην περιοχή της Ανατολικής Ροδόπης. Οι κύριες δραστηριότητες του Ιδρύματος συνδέονται με τη φυσική βοσκή των λιβαδιών της Ροδόπης από το ερυθρό ελάφι, το πλατώνι και το άγριο άλογο. Η αποστολή του επιτυγχάνεται μέσω: Α) της προώθησης και της εφαρμογής της αποκατάστασης και διατήρησης των φυσικών διαδικασιών και της βιοποικιλότητας, σε συνεργασία με τους κατοίκους, Β) της επιστροφής της ποικιλότητας της άγριας ζωής και της εξερεύνησης νέων τρόπων ώστε οι άνθρωποι να κερδίζουν τα προς το ζην από την άγρια φύση, Γ) την εύρεση νέων οικονομικών διεξόδων που θα στηρίξουν οικονομικά αυτές τις περιοχές, Δ) της τόνωσης και της βελτίωσης του βιώσιμου πράσινου τουρισμού στη Βουλγαρία , σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας.

Networking

 

LIFE Rupis

LIFE Rupis

Life Rupis – «Προστασία του Ασπροπάρη και του Σπιζαετού στην κοιλάδα Douro»: Ένα διασυνοριακό πρόγραμμα διάρκειας 4 ετών (2015 – 2019), το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE. Στοχεύει στην αντιμετώπιση της θνησιμότητας και τη βελτίωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των δύο ειδών, με δράση στην προστατευόμενη περιοχή των ποταμών Ντουέρο και Αγκέδα, που μοιράζεται μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας και προστατεύεται και στις δύο χώρες (φυσικό πάρκο Αρίμπες ντελ Ντουέρο και διεθνές πάρκο Ντούρο).

New Life for the vultures

Το πρόγραμμα ενώνει τις δυνάμεις πέντε φορέων από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: τις ΜΚΟ Green Balkans, Stara Zagora και Fund for Wild Flora and Fauna (FWFF) από τη Βουλγαρία, το Vulture Conservation Foundation (VCF) από την Ολλανδία, Junta de Extremadura από Ισπανία και Euronatur από Γερμανία. Η δράση του εστιάζει στην ανάκαμψη του Μαυρόγυπα στη Βουλγαρία, μέσα από επανεισαγωγή και απελευθέρωση ατόμων από την Ισπανία, αφού βελτιωθούν οι συνθήκες φωλιάσματος και διαθεσιμότητας τροφής.

 

Η Επιστροφή του Ασπροπάρη

Το πρόγραμμα LIFE+ «Η επιστροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) φέρνει μαζί 4 περιβαλλοντικές ΜΚΟ από 3 χώρες, αποφασισμένες να αποτρέψουν την εξαφάνιση του παγκοσμίως απειλούμενου Ασπροπάρη από τα Βαλκάνια. Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην αντιμετώπιση των άμεσων απειλών του είδους και των προβλημάτων που εντοπίζονται κοινά σε Βουλγαρία και Ελλάδα. Οι σημαντικότερες απειλές για τον Ασπροπάρη είναι η δηλητηρίαση και η εσκεμμένη θανάτωση, ωστόσο απειλείται έμμεσα και από την επίδραση άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.