Черен
лешояд

Биология и екология

По-едър от белоглавия лешояд. Оперението е тъмнокафяво, опашката е къса. При възрастните главата е светла, а при младите – черна. В полет има характерен „увиснал“ профил. Черният лешояд е постоянен вид. Храни се с мъртви домашни и диви бозайници. Черният лешояд търси храна по разнообразни терени, включително гори, открити пасища и голи планински склонове. Основната му храна са трупове на едри животни, но не отбягва и по-дребна мърша. Това са най-често домашни и диви бозайници и но също и костенурки. Търси храна в групи или поединично и понякога се присъединява към групи белоглави лешояди. Хранителната му територия се простира в райони с екстензивно пасищно животновъдство, ловни стопанства за едър дивеч, райони с размножаващи се вълчи двойки.

SWD-2012-06-30-112354

Black Vulture (Aegypius monachus) Spain Decemberr 2008

В България гнезденето на вида е слабо проучено. У нас се среща по-често в Източните Родопи, където се хранят птици от колонията в Дадя (Северна Гърция). Повечето данни за гнездене и почивка са от стари широколистни (дъбови) гори. В националния парк Дадя в Гърция черният лешояд гнезди в стара иглолистна гора, предимно на черен и на средиземноморски бор. Обикновено строи гнездото си сам, като го разполага на върха на короната на дървото. Птиците си избират скала или голямо дърво, откъдето наблюдават целия район. Видът е изключително чувствителен към присъствие на хора или други форми на безпокойство в радиус около 400 м около гнездото. Птиците се придържат към него през по-голямата част от годината, като го посещават по-рядко през октомври и ноември.

Женските снасят едно яйце си през периода декември – януари в зависимост от сезонните климатични особености. Младите птици се излюпват през февруари – март и не напускат гнездото до края на юли или август.  Те остават с родителите си и живеят в семейства, докато достигнат полова зрялост –около шестата си година. Гнезди в рехави колонии.

Видът не е типичен мигрант. Описваните придвижвания на отделни индивиди са по-скоро скитане. Наблюдаваната хранителна миграция на птици от националния парк Дадя – Гърция в Източните Родопи към България е с най-висока интензивност в периода май – септември.

Black Vulture (Aegypius monachus) Spain December 2008

Природозащитен статус

Черният лешояд е изчезнал като гнездящ вид за България и се класифицира като почти застрашен в Червения списък на IUCN.

Заплахи

Отравяне с незаконни отровни примамки за едри хищници например вълци, чакал

Отравяне с оловни боеприпаси/куршуми и ветеринарни медикаменти.

Липса на достатъчно н храна

Пряко преследване

Токови удари или сблъсък с жици на далекопроводи