Дарение дава нов тласък за завръщането на черните лешояди в българската част на Родопите

Грантът на козметичната компания Lush ще бъде използван за финансиране на програмата за реинтродукция на черни лешояди. Програмата цели да създаде нова гнездова колония в Родопите, ключов район за възастаноявяване на дивата природа (rewilding).

Черният лешояд е най-едрият от четирите вида лешояди - черен, белоглав, египетски и брадат.
JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO / REWILDING EUROPE

Първа крачка 

Безвъзмездната финансова помощ на базираната във Великобритания козметична компания Lush ще подпомогне първия етап oт програмата за реинтродукция на черни лешояди в българската част на Родопите. Финансирането от 61 500 евро ще подкрепи различни подготвителни действия, като крайната цел е реинтродукцията на черни лешояди от Испания в Родопите 

Сформирането на нова колония от черни лешояди в България ще укрепи балканската популация от редките птици. Някога черните лешояди са били често срещани, но редица фактори като отравяне, липса на храна и сблъсъци с необезопасени електропроводи са довели до тяхното изчезване. Сега на Балканите е останала само една гнездова колония в Гърция. 

Екосистемен подход 

Целта  на програмата за реинтродукция е да се създаде здрава и естествено увеличаваща се популация на черни лешояди в трансграничния район на Родопите, която да функционира като част от разнообразна, устойчива и самоподдържаща се екосистема. 

„Lush подхожда изключително прогресивно с решението си да подкрепи инициатива ни, чиято крайна цел е да възстанови цялата хранителна верига. В нея изключително важна роля имат “санитарите на природата”, както още се наричат мършоядните птици“, споделя Франс Шепърс, Изпълнителен директор на Rewilding Europe. “Наистина е окуражаващо да виждаме големи компани да застават зад rewilding инициативии и наистина сме благодарни на Lush за финансовата подкрепа.” 

Това което започваме е първа стъпка към възстановяване на популацията на черния лешояд в Родопите, така че тя да се състои от няколко колонии“, споделя Стойчо Стойчев, ръководител на екипа на фондация По-диви Родопи и директор на Българското дружество за защита на птиците (BirdLife България), които ще извършат подготвителните дейности. “Надяваме се черните лешояди все повече да разчитат на естествени източници на храна като трупове на екстензивно отглеждани тревопасни животни и останки от жертви на хищници и все по-малко на подхранване на специално изградените за тази цел площадки за подхранване”. 

В момента черните и белоглави лешояди намират сигурна и безопасна храна на площадки за подхранване в българската и гръцката част на Родопите, но фондация По-диви Родопи работи усилено за увеличаване на естествена храна. За целта екипът на фонадацията възстановява популациите на редица тревопасни животни, сред които благородния елен и елена лопатар. Други ключови дейности за опазване на лешоядите в района са обезопасяването на рисковите за птиците електропроводи чрез монтиране на изолатори и дивертори (цветни отразяващи пластинки) на електрическите стълбове в рамките на преокта LIFE Vultures. По този начин се предотвратява рискът от сблъсък с проводниците и токов удар. 

Подпомагане на редица дейности 

През първите шест месеца на 2020 г. безвъзмездната помощ на Lush ще бъде използвана за финансиране на редица дейности, които да спомогнат за реинтродукцията на вида. Това включва съставяне на подробен план за реинтродукция, получаване на съответните разрешителни, идентифициране и сключване на ключови партньорства, подбор и подготовка на подходящи места за освобождаване и изграждане на волиера. Целта е да се освободят около 10 птици годишно за период от пет години, като първите птици се очаква да пристигнат в началото на 2021 г. 

Реинтродуцираните черни лешояди ще произхождат от Испания, където понастоящем се намира най-голямата популация в Европа. Испанските експерти ще посетят тази година Източните Родопи, за да споделят своя опит. Българският екип ще си сътрудничи и с организации с подобни програми, сред които Зелени Балкани и Фондацията за опазване на лешоядите (VCF), които изпълняват проекти за реинтродукция на черни лешояди в друга част на страната – Източна Стара планина. 

Несигурно бъдеще 

Черният лешояд е най-големият от четирите вида лешояди (черен, брадат, египетски, белоглав), които се срещат в Европа. Редица фактори довеждат до намаляване на европейската популация през 20-ти век. Част от тези фактори отравяне, отстрел, включват загуба на местообитания, намаляващата хранителна база, сблъсъци с електропроводи и други. Днес има около 2000 гнездящи двойки в четири страни – Испания, Португалия, Франция и Гърция. 

Националният парк Дадя, разположен в гръцкия част на Родопите, е последната крепост на черния лешояд на Балканите. Там се размножават 30-35 двойки. Тази численост остава сравнително стабилна през последните десетилетия, но колонията не отчита ръст Такава концентрация само в една гнездова колония увеличава риска от изчезването на популацията.  

Rewilding финансиране 

Грантът от Lush e предоставен чрез фонда Re: Fund, който подпомага природозащитни дейности в целия свят. Той отпуска безвъзмездни средства по проекти в три направления: помощ при бедствия, пермакултура и агроекология, rewilding и биоразнообразие. 

„Изключително развълнувани сме от възможността да отпуснем тази безвъзмездна помощ на Rewilding Europe и програмата за реинтродукция на лешоядите в българската част на планината Родопи“, споделя  Ливия Фруес, която отговаря за инициативите, свързани с възстановяване на биоразнообразието и rewilding дейностите на Re: Fund. „Експертизата, ангажираността и резултатите от работата в района наистина ни впечатлиха. Пожелаваме на  екипa на По-диви Родопи успех през следващата година.“ 

Допълнително финансиране на този етап е осигурено от Аркадия, благотворителния фонд на филантропите Лисбет Раузинг и Питър Болдуин, базиран във Великобритания. Rewilding Europe ще търси допълнително финансиране за следващите етапи на програмата  

Ключов вид 

Естествени парапланеристи, лешоядите честно ни осигурят впечатляващ въздушен спектакъл. Освен способността им да предизвикват възхищение, тези “санитари” на природата играят така ключова роля за поддържането на баланса и функционирането на естествените екосистеми. Ето защо те са известни като “ключови видове”. 

Rewilding Европа подкрепя завръщането на лешоядите в много от своите rewilding райони и чрез популяризиране на концепцията “Кръговрата на живота” .  

Научете повече за:

Още истории