Фондация

Фондация По-диви Родопи

Фондация По-диви Родопи предлага нова визия за опазването на природата, където има повече място за природата, дивите животни и естествените процеси и където хората могат да развиват поминък от дивия свят. По-диви Родопи e българска фондация, a oт 2014г. смe част от паневропейската инициатива за възстановяване на дивата природа в Европа – Rewilding Europe. Основната цел на фондация По-диви Родопи е да постави основата на устойчиви практики, които насърчават опазването на природата, зеления бизнес и образованието. Вярваме, че опазвайки и възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез връщането на дивите тревопасни и природосъобразно пашуване може да създадем здрава база за развитието на нова зелена икономика в района. Затова и работим за възстановяването на основните екологични процеси в Родопите.

Как искаме да постигнем това?

 • Фондация По-диви Родопи предлага нова консервационна визия за България. Главна роля в този новаторска концепция играят дивата природа и естествените природни процеси. Ние гледаме на природата като на нещо, което е напълно способно да се грижи за себе си и без човешка намеса. Тази концепция може да се превърне  в основен  принцип на управление за много   райони със съхранена природа в бъдеще. Единственото нещо, което трябва да направим, е да  оставим природата да се грижи за себе си.
 • Фондация По-диви Родопи цели да даде възможност на природните процеси да играят роля при оформянето на естествените ландшафти и екосистеми. Сред тези естествени процеси са природосъобразно пашуване (ролята на тревопасни животни при създаването на растителната динамика), хищничеството (въздействието на хищните върху тревопасните и косвено и върху растителността), ролята на мършоядните птици, метеорологичните условия и много други.
 • Фондация По-диви Родопи се стреми да превърне проблемите, причинени от трайното и мащабно изоставяне на земи в Родопите в нови възможности за човека и природата. Стремим да се подпомогнем развитието на успешен и устойчив бизнес от дивата природа в България. Няколко места в Родопите имат потенциал да станат туристически природни забележителности от световна класа, но има и много други начини за извличане на икономически ползи от дивата природа.
 • Фондация По-диви Родопи има за цел да съдейства за възстановяването на природата на най-малко хиляда квадратни километра земя до 2022 г., създавайки великолепни диви територии с международно значение, които създават основата за нова конкурентноспособна, устойчива селска икономика. Тези територии могат да  служат като вдъхновяващи модели, които да бъдат последвани  и на други места в  Европа.
 • Фондация По-диви Родопи разглежда природосъобразното пашуване като един от ключовите фактори за поддръжка на естествените открити ландшафти, от които зависи голяма част от биоразнообразието на България. Ние работим за възстановяването на дивите тревопасни, в териториите някога обитавани от тях, за да могат те отново да играят своята важна екологична роля.
 • Фондация По-диви Родопи отчита изключително важната екологична роля на хищните бозайници, грабливите и мършоядните птици. Кафявата мечка, вълкът, европейският рис и много други хищници са необходими за естественото функциониране на екосистемите.
 • Фондация По-диви Родопи използва разнообразни комуникационни средства и партньорства за популяризиране на природно наследство на Източните Родопи и нашата визия за един по-див континент. С превръщането на Източни Родопи в едно по-диво място искаме още да демонстрираме възможностите за завръщане на дивата природа в цяла Европа и да дадем пример, който да бъде последван и в други страни. Фондацията има за цел да предизвика по-голямо чувство на гордост от природните богатства на Източните Родопи сред местното население.
 • Фондация По-диви Родопи признава ключовото значение на местното участие и подкрепа. Фондацията работи за по-доброто разбиране и по-широката подкрепа и ангажираност на местните хора към дейностите на По-диви Родопи. Надяваме се да създадем чувство на гордост сред жителите на района от факта, че Източните Родопи е един от десетте региона в цяла Европа, част от инициативата Rewilding Europe. Надяваме се да намерим подкрепа  от местното население  и всички заинтересованите страни и заедно да бъдем част от тази вълнуваща и новаторска инициатива.

Планирани дейности:

Работата на По-диви Родопи в момента е насочена към възстановяването на популациите и реинтродукцията на изчезнали видове, с което да се позволи протичането на естествените природни процеси в региона. Специален фокус е поставен върху възстановяване на дивите тревопасни, хищниците и мършоядните животни и екологичната им роля.

Дейностите по възстановяване на дивата природа в Източните Родопи вече имат здрава основа благодарение на холандско-българския проект „Новото тракийско злато“, действал в Източните Родопи в периода 2009 – 2014 г. Този проект също помогна за надграждането на сериозната природозащитна работа на Българското дружество за защита на птиците в областта.

Четири приоритетни области ще служат за модел:  Маджарово, Бяла река, Студен кладенец и Черноочене. В тези приоритетни области почти няма човешка намеса и определящи са естествените процеси.

Какво предстои?

 • Подпомагане на по-доброто картографиране на старите гори и подобряване на тяхната защита.
 • Участие в процеса на планиране за управление на Натура 2000 места в Родопите съвместно с отговорните за екологичната мрежат институции.
 • Работа за по-адекватни промени в схемите за обезщетение на вреди, причинени от диви животни, особено по отношение на вълка.
 • Искаме да гарантираме, че основните заплахи за проектния район на По-диви Родопи са премахнати или са под постоянно наблюдение, особено по отношение на големи инфраструктурни проекти като язовири, ветроенергийни паркове, електропреносни линии с висок капацитет и други подобни.
 • Работа с национални и регионални институции, ловни асоциации и съюзи за създаването на „диви зони“, където животните са в естествени условия, без човешка намеса и безпокойствие.
 • Подпомагане съдаването на стабилни популации от елен лопатар и благороден елен в сътрудничество с ловната общност
 • Подпомагане на връщането на черния лешояд и подобряване на условията за белоглавия и египетския лешояди.
 • Работа за по-добра и ефективна стратегия за превенция на бракониерството и отравянето на диви животни
 • Съдействане за запазване и увеличаване на популациите на лалугера, който е застрашен вид, както и за изпълнението на програми за реинтродукция
 • Няколко области ще бъдат заделени за свободно живеещи стада и природосъобразното пашуване. Опитът цели да установи дали откритите местообитания ще останат отворени, когато територията се „поддържа“ от естествена популация, съставена от местни видове тревопасни животни.
 • Вълкът отново играе важна екологична роля във връщането на по-дивия облик на Родопите, а неговото присъствие носи нови ползи за местната икономика.
 • Насърчаване на естественото завръщане на кафявата мечка в района от съседните Западните Родопи, където се намира най-голямата популация на вида в страната.

Развитие на предприемачеството

В проектната територия в Източни Родопи е изградена е мрежа от укрития за диви животни, част от които вече работят, а други  скоро трябва да започнат да функционират. Мрежата се възползва от изключителното богатството на диви животни и от присъствието видове като елен лопатар, благороден елен, вълк, лалугер, няколко вида лешояди и други грабливи птици. Фондацията подкрепя нови и съществуващи възможности за настаняване и туристически пакети за любители на дивата природа. Подготвя се пускането на пазара на местни продукти.

Комуникация и реклама

 • Работим за повишаване на знанията и гордостта от природните дадености на Родопите, както на местно, така и на национално ниво.
 • Подпомагаме създаването на нови възможности за бизнес в района чрез завръщането на дивата природа и реинтродукцията на големи тревопасни животни.
 • Споделяме успешни примери, които да послужат за модел за по-нататъшно местно икономическо развитие в района.
 • Работим, за да поставим Източните Родопи на европейската туристическа карта, което я прави известна за дестинация за природоопознавателен туризъм.